Bild: Wärtsilä Corporation

Bild: Wärtsilä Corporation

24 Feb 2020

NIB finansierar Wärtsiläs FoU-program inom kraftförsörjning

NIB och finska Wärtsilä Abp har avtalat om ett lån på 75 miljoner euro för att finansiera bolagets forskning och utveckling (FoU) 2019–2021.

Lånet med en löptid på tio år ska användas för att stödja Wärtsiläs investeringar i FoU i kraftförsörjning inom bolagets marin- och energiverksamheter.

Programmets ledteman är att rationalisera bolagets motorportfölj, främja hållbar och smart sjöfart samt möjliggöra omställningen till 100 procent förnybar energi.

Inom marinverksamheten går projekten ut på att ta fram nya motortyper och bredda bolagets portfölj av höghastighetsmotorer. Investeringarna ska erbjuda intelligenta lösningar för låg- och obemannade funktioner, öka användningen av alternativa drivmedel och ge större drivmedelsflexibilitet samt minska tillverknings- och livscykelkostnaderna.

Inom energiverksamheten ska FoU fokusera på att förbättra driftseffektiviteten i bolagets flexibla tillämpningar för kraftvärme, baslast och topplast. Målet är att stärka bolagets ledarställning inom flexibla kraftlösningar och främja kraftproduktion från förnybara källor.

Wärtsilä Abp är en leverantör av smart teknik och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Bolaget har cirka 19 000 anställda och verkar på över 200 ställen i fler än 80 länder runt om i världen. Bolaget har gått med i initiativet Getting to Zero Coalition som arbetar för att före 2030 trafiksätta ekonomiskt lönsamma oceangående nollutsläppsfartyg som använder utsläppsfria drivmedel.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta:

Kim Krokfors, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0517, Kim.Krokfors@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Unit, på +358 10 618 0235, Vytautas.Brazaitis@nib.int