25 Nov 2019

NIB finansierar utbyggnad av vatteninfrastruktur i Sverige

NIB och Varbergs kommun har avtalat om en låneram för att bygga infrastruktur för vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering.

Låneramen på 600 miljoner kronor ska bidra till finansieringen av Varbergs stadsutvecklingsprojekt 2018–2022 som omfattar anläggning av vatten- och avloppsinfrastruktur. Projektet kommer delvis att finansieras genom NIB:s miljöobligationer.

Finansieringen omfattar ett nytt vattentorn i Varberg, nya vattenledningar och ett vattenverk i Kungsäter. Investeringarna i vattenförsörjning och avloppshantering kommer att trygga tillgången på och kapaciteten hos kommunala infrastrukturtjänster.

För närvarande byggs en ny avloppsledning till de östra kommundelarna, och därefter är det möjligt att stänga det föråldrade reningsverket i Tvååker. Om- och utbyggnad av avloppsledningsnätet samt moderniseringen av Getteröverket ska hålla kvaliteten på utsläppt avloppsvatten på en godtagbar nivå.

En ny sorterings- och återvinningscentral ska öka kapaciteten för sortering av olika avfallsfraktioner och på så sätt uppfylla de behov som uppkommer genom befolkningsökningen. Avsikten är också att främja återbruk genom att kombinera avfallssortering med möjligheten att skänka onödiga kläder och prylar till välgörenhetsorganisationer. Sorterings- och återvinningscentraler är nödvändiga i ett hållbart samhälle.

Ett första lån på 350 miljoner kronor har utbetalats under låneramen.

Varberg i Hallands län på svenska västkusten är en kommun med cirka 65 000 invånare.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Patrik Marckert, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int