Laanila bioenergi anläggningsprojekt. Bild: Oulun Energia / UKI Arkkitehdit

Laanila bioenergi anläggningsprojekt. Bild: Oulun Energia / UKI Arkkitehdit

4 Jul 2018

NIB finansierar hållbar kraftvärmeproduktion i norra Finland

NIB och det finska energibolaget Oulun Energia har tecknat ett låneavtal på 100 miljoner euro för att finansiera ett nytt kraftvärmeverk i Uleåborg i Finland.

Lånet med en löptid på 18 år ska finansiera en del av bolagets uppgradering av produktionen med fokus på mindre utsläpp till luften.

Det nya kraftvärmeverket ska ersätta en gammal panna som varit i drift sedan 1977. Jämfört med sin föregångare kommer det nya verket att leverera lika mycket el och värme, men med en större andel biobränslen. Det nya verket ska använda en bränslemix bestående av ungefär 70 procent skoglig biomassa, 15 procent torv och 15 procent återvunna bränslen.

”Investeringen hjälper att minska utsläppen till luften genom större användning av biobränslen och bättre rökgasrening. Det bidrar till Oulun Energias strategiska mål att nå koldioxidneutralitet 2050”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Uppgraderingen av produktionsenheterna höjer dessutom bolagets produktivitet.

Den totala projektkostnaden är ungefär 200 miljoner euro. Byggarbetena inleds i juni i år och det nya kraftvärmeverket tas i drift vid slutet av 2020.

Oulun Energia är ett aktiebolag som ägs av Uleåborgs stad. Bolaget är den största energikoncernen i norra Finland och det verkar inom bränsletillverkning, produktion, försäljning och distribution av el och fjärrvärme samt andra energitjänster.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Kari Jaukkuri, Senior Manager Lending, på +358 10 618 0237, kari.jaukkuri@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int