Bild:Caruna

Bild:Caruna

6 Jun 2018

NIB finansierar förbättring av elnät i Finland

NIB har tecknat ett 15-årigt låneavtal med Caruna, som är den största systemansvariga aktören i Finland, i syfte att stärka försörjningssäkerheten.

Lånet på 150 miljoner euro ska bidra till finansieringen av Carunas projekt för betydande förbättringar i bolagets elnät. Uppgraderingen innebär vädersäkring av elnätet genom att lägga jordkablar istället för medel- och lågspänningsluftledningar. Dessutom ersätts föråldrade stolptransformatorer med nya transformatorer som är förenliga med EU:s bestämmelser.

De planerade åtgärderna ska inte bara ge bättre försörjningssäkerhet utan också förbättra energieffektiviteten i elnätet tack vare mindre energiförlust i det renoverade elnätet. Till investeringsprogrammets miljöfördelar hör också att nedmonteringen av de gamla luftledningarna reducerar elnätets visuella påverkan och att risken för oljespill minskar när de gamla stolptransformatorerna tas bort. Material från det avvecklade nätet kommer att återvinnas.

”Ett bättre elnät ger bättre försörjningssäkerhet och bidrar till att strömavbrott åtgärdas snabbare. Det ger stora fördelar till företag och hushåll både i städerna och på landsbygden i Finland”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Med 672 000 kunder och en andel på 21 procent av marknaden är Caruna Networks Oy Finlands största systemansvariga aktör. Bolaget har elnät i södra, sydvästra, västra och norra Finland samt i Joensuu stad. Carunas ägare är den kanadensiska pensionsfonden Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS) (40 %), Commonwealth Bank of Australias investmentbolag First State Investments (40 %), Finlands största pensionsfond Keva (12,5 %) och Finlands tredje största ömsesidiga arbetspensionsbolag Elo (7,5 %).

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Sebastian Påwals, Director, Head of Energy & Environment, på +358 10 618 0527, sebastian.pawals@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int