18 Oct 2017

NIB finansierer økt vannkraftkapasitet i Norge

NIB har inngått en 15-årig låneavtale med NTE AS om medfinansiering av tre vannkraftprosjekter i Midt-Norge.

Lånet er på 340 millioner kroner delfinansierer NTEs bygging av Storåselva vannkraftverk og Namsvatnetdammen, samt rehabilitering av Byafossen vannkraftverk.

Den nye underjordiske Storåselva vannkraftverk ved Skromoen, med en ny dam og et 66kV-nettverk til en understasjon nær Snåsa, vil forbedre forsyningssikkerheten og øke generasjonskapasiteten. Årlig produksjon forventes å være 75 GWh. Dette forventes å gi indirekte reduksjoner av klimagassutslipp. Produksjonsstart er planlagt til juni 2018.

NTE rehabiliterer også den gamle Byafossen vannkraftverket i Steinkjer kommune. Den årlige produksjonen av elektrisitet forventes å øke med 75 prosent til 35 GWh. Prosjektet forventes å gi indirekte utslippsreduksjoner på drivhusgassutslipp. Produksjonen er planlagt å starte i januar 2018.

NTE bygger i tillegg en ny dam i nær Namsvassdammen-dammen, i Namsos kommune, for å tilfredsstille regulatoriske krav. Den nye dammen gir økt sikkerhet og bedre vannregulering, som vil være til nytte for de åtte nedstrøms vannkraftverkene. Damverket vil stå ferdig i november 2018.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er basert i Midt-Norge. Selskapet ble grunnlagt i 1919. Dens viktigste virksomheter omfatter produksjon, distribusjon og forsyning av elektrisitet, og selskapet opererer også innen virksomheter med fiberinfrastruktur og elektroinstallasjoner. Selskapet har ca. 695 ansatte.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, Origination, tlf. +358 10 618 0239,

Arild Moen, Senior Communications Officer, tlf. +358 10 618 0496,