9 Jul 2012

Internationell finansiering för att rena Onegasjön

De finska och ryska regeringarna, tillsammans med PKS (Petrozavodsk Communal Utilities Systems) och en grupp internationella finansinstitut har i dag tecknat ett avtal om ett finansieringspaket på 32 miljoner euro avsett för förbättring av dricksvattenkvaliteten och minskning av orenat avloppsvatten som släpps ut i Onegasjön i nordvästra Ryssland.

PKS genomför för närvarande ett investeringsprogram som är avsett att förbättra kvaliteten på dricksvatten och uppgradera reningsverken i Petrozavodsk, en stad med cirka 270 000 invånare, vid Onegasjöns västra sida. Anläggningen renar omkring 145 000 kubikmeter avloppsvatten per dag.

Med finansieringspaketet kommer man att finansiera återvinning och avvattning av slam som genereras i dricksvattenanläggningen samt modernisera avloppsvattensreningsverket genom att införa en biokemisk process. Dessa åtgärder väntas leda till en årlig minskning på 60 ton av fosforutsläpp i Onegasjön.

Finansieringspaketet har koordinerats av NEFCO (Nordiska Miljöfinansieringsbolaget) som ger ett lån på 4 miljoner euro till projektet. Ett lån från NIB (Nordiska Investeringsbanken) uppgår till 7 miljoner euro. Övrig finansiering innefattar ett bidrag på 5 miljoner euro från NDEP (Nordliga dimensionens miljöpartnerskap) och ett bidrag på 2 miljoner euro från finska miljöministeriet. Bidraget från Rysslands federala regering, Karelska republikens regering och PKS uppgår till 14 miljoner euro.

BEAC (Barentsrådet) har identifierat Petrozavodsk som ett av de miljömässigt mest akuta områden på grund av den otillräckliga reningen av avloppsvatten som släpps ut i Onegasjön. Onegasjön tillhör Östersjöns avrinningsområde och HELCOM (Helsingforskommissionen för Östersjöns marina miljö) har arbetat för investeringar i infrastruktur och anläggningar för rening av avloppsvatten i detta område.

– Ett konkret samarbete mellan grannar är den bästa lösningen för att rädda våra vattendrag. Det kan kräva tid och arbete av alla parter men kan också leda till ramverk som kan erbjuda modeller för samarbete kring vattenhantering på andra håll, säger Ville Niinistö, Finlands miljöminister.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är en multilateral finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

Ytterligare information lämnas av:

Finlands miljöministerium
Kirsi Kentta, överinspektör, +358 50 362 2052,

NEFCO
Kari Homanen, Vice President, NEFCO, +358 50 311 1047,

NIB
Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, +358 40 533 8779,